Platform Toegankelijk Mill: “Handhaving in Mill faalt. Tijd voor Lik op stuk!”

woensdag 10 juli 2024 Hans Graat

Vrijdagochtend 5 juli 2024 vond in het gemeentehuis van de gemeente Land van Cuijk een overleg plaats over de voortgang in het oplossen van knelpunten uit het rapport "Je ziet het pas als je het door hebt" van Platform Toegankelijk Mill. Eerder werd al geëvalueerd welke knelpunten waren opgelost en welke met urgentie moeten worden aangepakt.

 

Aan het gesprek namen wethouder David Sölez van de afdeling Openbare Ruimte & Omgevingsdienst Land van Cuijk deel, samen met ambtenaren van de afdelingen Openbare Ruimte, Omgevingsdienst, Inspectiedienst en Handhaving. De delegatie van het Platform Toegankelijk Mill bestond uit de platformleden Elly Meijnders, Louis Selten en Guus Fonteijn.

 

Handhaving in Mill faalt. Tijd voor Lik op stuk!

 

Het gebrek aan handhaving in de gemeente Land van Cuijk, zoals vastgesteld tijdens het pilotproject van het platform, draagt bij aan voetpadblokkades. Wethouder David Sölez benadrukte dat dit niet langer aanvaardbaar is.

 

Tijdens de bespreking werd de verantwoordelijke ambtenaar van de afdeling handhaving gevraagd welke handhavingsacties op korte termijn zouden kunnen worden uitgevoerd. De wethouder stelde voor om de praktische ervaring van het platform erbij te betrekken, zodat specifiek de juiste plaatsen en tijdstippen voor handhaving kunnen worden vastgesteld.

 

De ambtenaar wilde echter geen toezeggingen doen, verwijzend naar capaciteitsproblemen en prioriteiten bij de handhaving richting jongeren. De wethouder gaf aan zich, gezien de situatie in Mill, hiermee niet te kunnen verenigen en beloofde het probleem in het college te gaan bespreken.

 

Het platform vindt dat het ontbreken van adequate handhaving de gemeente medeverantwoordelijk maakt voor de verkeersveiligheid van de meest kwetsbare inwoners. Dit is niet langer aanvaardbaar of verdedigbaar. Al twee jaar lang heeft het platform inwoners en bedrijven door middel van bewustwordingsactiviteiten benaderd om de voetpaden vrij te houden, maar zonder succes.

 

Voetpad aan de Nachtegaalstraat in Mill zal worden hersteld

 

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten om het voetpad aan de Nachtegaalstraat in Mill te herstellen, na maanden van bezorgdheid en overleg. Het verwijderen van het voetpad had geleid tot een gevaarlijke situatie voor voetgangers, die werden gedwongen over te steken op een onoverzichtelijke en risicovolle hoek.

 

Het platform dat zich inzet voor de herinrichting van het voetpad heeft deskundigen geraadpleegd. Zij concludeerden dat het mogelijk is om zowel het voetpad te behouden als de bestaande bomen te sparen, mits er een evenwichtige benadering wordt gehanteerd waarbij vergroening en toegankelijkheid gelijkwaardig worden gewogen.

 

Elly Meijnders, een ervaringsdeskundige en lid van het platform, zal betrokken worden bij het herstel van het voetpad en de aansluitingen van omliggende voetpaden. Het doel is om een veilige oversteek te garanderen, met onder andere een veilig voetpad en een schuine afvlakking voor het oversteken van de straat.

 

Gevaarlijk knelpunt nog niet opgelost

De toegankelijkheid bij de oversteek van de Karstraat, over de Hoogstraat naar de Schoolstraat, is nog steeds niet verbeterd. Voor mensen in een rolstoel of met een rollator is deze oversteek gevaarlijk. De wethouder gaf aan dat bij een eerdere inspectie, waarbij hij zelf aanwezig was, duidelijk is afgesproken dat deze gevaarlijke oversteek veiliger gemaakt moet worden. Hij zegde toe dat dit met voorrang aangepakt zou worden.

 

Verdere afspraken aanpak overige knelpunten

Het platform zal de overige knelpunten en aandachtspunten verder inventariseren en uitwerken. Hierbij zal met name gekeken worden naar de prioriteit van voetpaden die aan het einde niet zijn voorzien van een schuine afvlakking om de straat over te steken. En naar structurele blokkades die de doorgang belemmeren of onmogelijk maken. Hiervoor zal worden samengewerkt met de gebiedsambtenaar van de afdeling Openbare Ruimte en de Omgevingsdienst. Daarnaast zal het groenbakkenproject in samenwerking met de gemeente en Van Kaathoven in het najaar worden voortgezet.

 

Betrokkenheid Platform bij Openbare Ruimte Projecten in Land van Cuijk

De gemeente Land van Cuijk is bezig met het actualiseren van het handboek voor de inrichting van de openbare ruimte. Een van de belangrijkste doelstellingen is het structureel rekening houden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De wethouder benadrukt dat de ervaringen uit de pilot in Mill waardevolle inzichten bieden voor bredere implementatie, in de toekomst,  in de hele gemeente.  De intenties van de gemeente sluiten naadloos aan bij de principes van de Omgevingswet, die vroege en structurele betrokkenheid van belanghebbenden bij projecten bevordert.

Noot voor de redactie: nadere informatie bij Elly Meijnders, communicatie Platform Toegankelijk Mill en LvC, tel. 0653582862, sutopia1welzijn@gmail.com

Foto gekniptbykarin897. Wethouder David Sölez op inspectie met ambtenaren en leden van het platform.

Terug naar nieuwsoverzicht